Verna landskapsområder

Verna landskapsområde

Print

Verna landskapsområde

Verdifulle kulturlandskap- Alnes Godya.jpgVerna landskapomrde- Makkevika Giske.jpgVerna landskapsomrde - Skjonghellaren Valderya.jpgVerna landskapsomrde- Molnes Vigra.jpg
 

I Giske kommune er det 8 verna landskapsområde. Desse områda er verna i høve til artsmangfall til dømes fuglar og fauna. I  denne perioden av kulturminneplanen vil ein sjå nærare på 4 av områda. En vil leggje vekt på at dei også inneheld fleire viktige kulturminne.

Giske kommune fekk midlar frå Riksantikvaren seint på året 2013 til ei landskapsanalyse. Avtalen var å gjennomgå 3 områder i kommunen. Etter ein nøye vurdering, valte ein å gjennomføre ei landskapsanalyse på Alnes, Giske kyrkje med området rundt og Blimsanden fram til naustrekkja. På Molnes og Skjonhellarområdet gjeld sterke vernekrav frå før og difor vart desse områda ikkje teke med. Analysearbeidet vart gjort ferdig administrativt mars 2015. Landskapsanalysa seier noko nøyaktig om kva ein finn av ulik innhald i området og sett ein verdi på området. Høg verdi vil kunne føre til at ein bør ta særleg omsyn til området i t.d. arealplanen. Landskapsanalysa vert lagt ut som vedlegg til arealplanen i løpet av 2015-2016.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Print